საგარანტიო პირობები - Naturel.ge
 
 
 
 

საგარანტიო პირობები


> მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.
> მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში გაუგზავნოს შევსებული ფორმა (იხ. დანართი 1) ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება, რომელიც ასახავს მომხმარებლის გადაწყვეტილებას საქონლის დაბრუნების შესახებ შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ლილო მოლი C2 რიგი, მაღაზია #156; თბილისი, აგლაძის 15 “მეგალაინი”; (ს/ნ 431178174) ელექტრონული ფოსტა: info@naturel.ge; ამ მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების დადგენილ ვადაში განხორციელების მტკიცების ტვირთი მომხმარებელს ეკისრება.
> თუ მომხმარებელი პროდუქტის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში დაბრუნების ფორმის შევსებით არ განახორციელებს ნივთის დაბრუნების ინიცირებას, იგი კარგავს ნივთის უპირობოდ დაბრუნების უფლებას.
> უპირობო 14 დღიანი დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებზე:
მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
მიწოდებული საქონელი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისობის ვადა აქვს;
მომხმარებელს მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;
მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;
პროდუქტის ღირებულება არ აღემატება 30 ლარს.
> მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრისათვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შეტყობინებიდან დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში დაუბრუნიოს პროდუქტი მოვაჭრეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვაჭრემ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება. პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება მომხმარებელს.
> პროდუქტის დაბრუნებისას საჭიროა მას თან ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში, საგარანტიო ფურცელი, ტექნიკური პასპორტი, ნივთზე თანმხლები სხვა დოკუმენტები, აქსესუარები და სხვა.
> თუ პროდუქტის ფასი შემცირდა მომხმარებლის მიერ ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან, საქონლის ფასის შემცირების შედეგად წარმოშობილი სხვაობის დაფარვის ვალდებულება მომხმარებელს დაეკისრება.
> დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოვაჭრეს უფლება აქვს, უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს ან მომხმარებლისგან არ მიიღებს საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს, იმის მიხედვით, რომელიც უფრო ადრე განხორციელდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვაჭრემ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება.
> დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელს გადახდილი თანხა, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − მიწოდების ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა დაუბრუნოს სრულად, გაჭიანურების გარეშე, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღის ვადაში. მოვაჭრე ვალდებული არ არის, მომხმარებელს დაუბრუნოს იმ დამატებითი ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერ არასტანდარტული ან მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურების არჩევასთან;.
> თუ დაბრუნებული ნივთი ექვემდებარება სერვის ცენტრის მიერ შემოწმებას, თანხა მომხმარებელს აუნაზღაურდება სერვის ცენტრის დასკვნის შესაბამისად, სერვის ცენტრის მიერ მოწოდებული დასკვნის მოწოდებიდან არაუმეტეს 7 კალენდარული დღის ვადაში.
> დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოვაჭრე ვალდებულია, თანხა აანაზღაუროს გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას განაცხადებს და მას დამატებითი ხარჯი არ წარმოეშობა.
> კომპანია თავისი რესურსით უზრუნველყოფს პროდუქტის ტრანსპორტირებას იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
ბ) პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
გ) პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში.
> ნივთის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს შესაბამისი საგარანტიო პირობებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
> დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ქარწყლდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულების შედეგად ნაკისრი ვალდებულებები.

(032) 205-00-25

ავტორიზაცია

კალათა

თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.

ყველა კატეგორია

მენიუ

ფილტრები

ძებნა

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • ფოტო
 • SKU
 • რეიტინგი
 • ფასი
 • რაოდენობა
 • მარაგი
 • ბარათის დამატება
 • განმარტება
 • კონტენტი
 • სიგანე
 • ზომა
 • დამატებითი ინფორმაცია
 • ანთების სისტემა
 • ბრენდი
 • ბრუნვის სიჩქარე
 • დისპლეი
 • ეკრანის გაფართოება
 • ეკრანის ზომა
 • ელემენტი
 • ენერგოეფექტურობის კლასი
 • ფერი
 • გალღობის ტიპი
 • ღუმელის ტიპი
 • კომფორების რაოდენობა
 • pa_kvekategoria
 • მაქსიმალური ჩატვირთვა
 • მოტორის ტიპი
 • მტვერსასრუტის ტიპი
 • ოპერაციული სისტემა
 • ოპერატიული მეხსიერება
 • პერსონების რაოდენობა
 • პროგრამების რაოდენობა
 • რეკომენდირებული ფართი
 • შეწოვის სიმძლავრე
 • შიდა მეხსიერება
 • სიმძლავრე
 • სმარტ ტექნოლოგია
 • მოწყობილობის ტიპი
 • ზედაპირის ტიპი
Click outside to hide the comparison bar
შედარება